en f

Divize zemědělských komodit a krmiv

Představení divize

Sloučením dvou divizí (výroba krmných směsí a zemědělských komodit) v roce 2019 vznikla jedna samostatná divize zemědělských komodit a krmiv, která je plnohodnotnou součástí společnosti LUKROM, spol. s r.o.

 

KRMNÉ SMĚSI tvoří spolu s divizí živočišné výroby tzv. živočišnou vertikálu, která je zaměřena výhradně na živočišnou výrobu. Výroba krmných směsí se soustřeďuje na střediscích v Lípě a Vyškově. Obě provozovny jsou registrovány pro výrobu kompletních a doplňkových krmných směsí pro hospodářská zvířata s použitím premixů. Směsi se vyrábějí buď sypké, tvarované ve struktuře granulí 3 - 5 mm nebo drcené, volně ložené nebo pytlované.

Střediska v Lípě a ve Vyškově nabízejí zemědělským podnikům krmné směsi pro prasata a drůbežDále pak doplňkové krmné směsi a bílkovinné koncentráty pro skot, směsi pro koně a králíky. Od roku 2017 vyrábíme krmné směsi v režimu non gmo.

Celková produkce všech našich mícháren byla v uplynulých letech minimálně 95.000 tun krmných směsí ročně, z toho zhruba 60% jsou krmné směsi pro drůbež, 29% pro prasata, 10% pro skot a 1% ostatní. 28% vyrobených krmných směsí je každoročně spotřebováno na našich farmách.

 

ZEMĚDĚLSKÉ KOMODITY představují s divizí agrochemie tzv. rostlinnou vertikálu, která je zaměřena výhradně na rostlinnou výrobu.

Své služby poskytují prostřednictvím středisek v Lípě, Valašském Meziříčí, Vyškově a Slavkově. Specifikem střediska ve Slavkově je linka na čištění a balení máku.

Středisko Lípa

Středisko Lípa se specializuje na výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata mimo přežvýkavců s použitím premixů v dávkování nad 0,2 %. Od roku 1996 zde proběhlo šest etap rekonstrukce výrobní linky, které umožnily její podstatně vyšší výkon s menší energetickou náročností na vyráběná krmiva a zároveň značné zvýšení produktivity práce.

Navažování krmných surovin je zajišťováno prostřednictvím pěti vah s váživostí od 50 do 2 000 kg, s přesností od 0,01 kg. Vyráběná krmiva je možné energeticky obohatit pomocí nástřiku rostlinného tuku do směsi nebo po tvarování nástřikem na granule. Dále mohou být nastřikovány tekuté enzymy, okyselovadla, případně protisalmonelní nebo protiplísňové přípravky.

Současná výrobní linka je plně automatizovaná, zaručuje tak vysoký standard vyráběných krmných směsí. Celý proces výroby je kontrolován obsluhou pomocí řídícího PC, veškeré úkony spojené s výrobou jsou zaznamenány a archivovány v bilancích.

 

 → OBJEV VŠE O MODERNIZACI A REKONSTRUKCI SILA V LÍPĚ ←

Středisko Vyškov

Středisko Vyškov se specializuje na výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata včetně krmných směsí pro přežvýkavce s použitím premixů v dávkování nad 0,2 %. K výrobě krmiv zde nejsou používány žádné živočišné moučky.

V květnu 2003 byla výrobna registrována pro výrobu medikovaných krmiv, dle zákona č. 79/1997 Sb. o léčivech, což nám zde umožňuje, v případě zhoršeného zdravotního stavu zvířat u odběratele, použít po doporučení veterinárního lékaře různé medikované premixy. K nástřiku do krmiv je možné využít rostlinný tuk a různá tekutá aditiva. Krmné směsi jsou expedovány sypké, drcené, granulované, volně ložené i pytlované.

Nabídka a medikace krmiv

Krmné směsi pro drůbež 
 • Výkrm brojlerů – pro klasický i extenzivní výkrm
 • Odchov kuřic
 • Chov nosnic a plemenných nosnic – možnost volby hrubosti struktury směsí
 • Výkrm krůt
Krmné směsi pro prasata
 • Selata
 • Výkrm selat
 • Prasnice a prasničky
 • Plemenné kance

 Nabízíme možnost medikace.
 Struktura krmných směsí sypká i granulovaná.

Krmné směsi pro skot
 • Telata
 • Doplňkové krmné směsi nebo bílkovinné koncentráty pro dojnice

 Krmné dávky jsou nastaveny na míru farmy.

 

Pro zlepšení zdravotního stavu zvířat, převážně prasat, se přidávají do krmných směsí různé medikované premixy.

Při použití medikovaných premixů do krmiv platí přísná opatření z hlediska možné kontaminace jiných krmiv, a také nebezpečí proniknutí kontaminovaných krmiv do potravinového řetězce. K vydání povolení medikace, které vydává Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, je třeba splnit řadu nařízení a zákonných opatření.

Po půlroční přípravě úspěšně proběhlo povolení k výrobě medikovaného krmiva ve středisku výroby krmných směsí ve Vyškově. V květnu 2003 jsme tak obdrželi Rozhodnutí o povolení k výrobě medikovaného krmiva, tím máme další možnost vstřícnějšího přístupu k potřebám našich odběratelů.

Služby a skladovací kapacity komodit

Nabídka služeb zemědělských komodit

 • nákup zemědělských komodit potravinářského i krmného charakteru
 • prodej zemědělských komodit
 • posklizňová úprava veškerých zemědělských komodit (sušení, čištění, skladování)

 

Skladovací kapacity

Celková skladovací kapacita divize zemědělských komodit je 100 000 t.

 • Středisko Lípa

Disponuje skladovací kapacitou 25 000 t v Lípě a skladovací kapacitou 5 000 t ve Volenově.

 • Středisko Valašské Meziříčí

Disponuje skladovací kapacitou 30 000 t.

 • Středisko Vyškov

Disponuje skladovací kapacitou 25 000 t ve Vyškově a skladovací kapacitou 15 000 t ve Slavkově.

Kontakty

Email: krmiva@lukrom.cz

Středisko Lípa • Lípa 81, PSČ 763 11
Ředitelka:
Martina Nejedlá
tel.: +420 577 157 120
martina.nejedla@lukrom.cz
nahoru