Agroječmínek s.r.o.

Objevte LUKROM

Agroječmínek s.r.o.

Společnost Agroječmínek s.r.o. vznikla v roce 1993. Od svého vzniku se výrazně orientuje na chov skotu holštýnského plemene. Do skupiny LUKROM byla společnost začleněna v roce 2002.

 

P u b l i c i t a   p r o j e k t u   O P  P I K 

Název projektu: Výměna chladícího zařízení na mléko, Agroječmínek

Projekt „Výměna chladícího zařízení na mléko, „Agroječmínek“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím modernizace systému chlazení mléka. Stávající technologie bude nahrazena novým chladícím tankem a kondenzačními jednotkami. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.Rostlinná výroba

Agroječmínek s.r.o. hospodaří na celkové výměře 1 300 ha zemědělské půdy. Pěstovány jsou obiloviny a pícniny. Vyprodukované pícniny jsou minimálně 3x ročně sklízeny a konzervovány na senáž. Kukuřice je pěstována za účelem silážování jako krmivo pro skot.

Živočišná výroba

Nosným programem společnosti je produkce mléka. Ve velkokapacitní stáji, jedné z největších v České republice, jsou chovány dojnice v celkovém počtu 1100 kusů. Telata jsou odchovávány ve venkovních boudách. Jalovice jsou odchovávány ve stájích v Bánově v areálu farmy společnosti ZEAS Bánov, a.s.

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém společnosti Agroječmínek s.r.o. 

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabyl účinnosti dne 01.08.2023, zavedla společnost Agroječmínek s.r.o.. Vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS) k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný zákon vztahuje.

Od 1. 8. 2023 je možné podávat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, které má znaky trestného činu, má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v § 2 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Současně se zavedením VOS byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Příslušnou osobou ve společnosti Agroječmínek s.r.o. je určen JUDr. Tomáš Pavlíček.

Příslušná osoba přijímá oznámení písemně nebo ústně, a to telefonicky nebo prostřednictvím systému hlasových zpráv. Na žádost oznamovatele přijme příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

  • telefonicky na telefonním čísle: +420 724 736 227;
  •  e-mailem na e-mailové adrese: tomas.pavlicek@lukrom.cz;
  •  písemně na adrese: JUDr. Tomáš Pavlíček, LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11;
  •  ústně do protokolu na adrese: LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PSČ  763 11.

 

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V případě, že se daného oznamovatele netýká VOS společnosti nebo se oprávněný oznamovatel rozhodne své oznámení řešit mimo VOS společnosti, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Odkaz:   https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

>>> ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOKUMENTU

Kontakt

Agroječmínek s.r.o.
 

Jednatelé:
Zdeněk Červenka, ml.
Ondřej Červenka

Ekonomické oddělení:
Markéta Dudrová
tel.: +420 577 157 134
marketa.dudrova@lukrom.cz

Vedoucí živočišné výroby
Lukáš Herger
mob.: +420 724 116 871
lukas.herger@lukrom.cz

Vedoucí rostlinné výroby
Jan Peroutka
mob.: +420 724 539 700
jan.peroutka@lukrom.cz

Evidence půdy:
mob.: +420 703 472 265
tel.: +420 572 646 218
puda.agj@lukrom.cz

PŘEHLED VŠECH KONTAKTŮ podniku Agroječmínek s.r.o.

nahoru